សេចក្តីជូនដំណឹងសំខាន់ទាក់ទងនឹងការផ្សព្វផ្សាយ
ကျွန်တော့်ရဲ។
ដោយសារតែផលប៉ះពាល់នៃការរីករាលដាលនៃ ជំងឺរាតត្បាត ទី ១៩ ការផ្សព្វផ្សាយតាមពេលវេលាដែលបានគ្រោងទុកអាចនឹងមិនមានសម្រាប់អនាគតដែលរំពឹងទុក
 
សូមទាក់ទង មជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់សហគមន៍ បុគ្គល ដើម្បី ណាត់ជួប តាមទូរស័ព្ទឬ ណាត់ជួប តាមប្រព័ន្ធ អេឡិចត្រូនិច ផ្សេងទៀត